Джендър Изследвания

Личностни разлики между мъжете и жените. Нов начин за измерването им.

Предвид контраста между прогнозите, извлечени от еволюционната теория, и тези, основани на хипотезата за сходство между половете, според изследователите от Торинския университет има належаща нужда от точни емпирични оценки. Задачата за количествено определяне на половите различия в личността е изправена пред редица важни методологични предизвикателства и, според авторите на въпросното изследване, всички проведени досега изследвания страдат в различна степен от ограничения, които в крайна сметка водят до систематично подценяване на ефект на някои измерения