Психопедия

Плацебо и плацебо ефект

Следователно, плацебо се определя в научната литература като вещество без специфична фармакологична активност, прилагано като контрол в клинични изпитвания или на определен пациент, за да стимулира потенциални психологически ползи.